Din webbläsare stöds inte!

Uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

×

Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Vi tar ansvar

Belimo engagerar sig starkt i hållbar utveckling

Vårt åtagande

Belimo engagerar sig starkt i hållbar utveckling och har gjort det till en del av sin policy.

Belimo bidrar direkt till de globala målen för hållbar utveckling (SDG). Genom att tillämpa principerna i FN:s Global Compact i strategier, policyer och procedurer uppfyller Belimo inte bara sina grundläggande skyldigheter gentemot mänskligheten och planeten utan visar också vägen mot långsiktig framgång för vår bransch.

Principerna inom mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljöskydd och korruptionsbekämpning är helt i linje med Belimos värderingar och uppförandekod. 

  • Belimo åtar sig att agera i enlighet med, eller överträffa, den tillämpliga lagstiftningen och föreskrifterna om miljöskydd på alla nivåer. 
  • Vi försäkrar oss om att våra resurser hanteras ekonomiskt och kräver detsamma av våra medarbetare och leverantörer. Vi undviker att använda material som utgör onödiga miljöfaror och som är svåra att avfallshantera.
  • Vi är väl medvetna om energiförbrukningen under tillverkningsprocessen och medan våra produkter är i drift, och satsar på att utveckla innovativa produkter som använder våra resurser effektivt.
  • Vi mäter de kritiska aspekterna av vår miljöpåverkan och förbättrar ständigt våra processer för att minska vår påverkan på miljön. 
  • Vi strävar efter att förse våra kunder med produkter som kommer att förbättra energieffektiviteten i deras applikationer.
V�nligen acceptera preferenser-cookies f�r att se den h�r videon.

Kvantifiering av vår påverkan

Belimo betraktar inte hållbarhet endast som målet att minska CO2-effekterna av sina egna verksamhetsprocesser, utan eftersträvar även att öka de positiva effekterna av att använda Belimo-produkter

Produkterna som tillverkas av Belimo främjar applikationslösningar för att skapa mätbara hållbarhetsfördelar som syftar till att spara energi i byggnader och HVAC-system. För att att uppnå enastående komfort i byggnader och rum förbrukar dessa system energi. HVAC-styrsystemet, som Belimos styrkomponenter är integrerade i, är utformat för att på ett precist sätt styra komfortparametrarna (temperatur, luftfuktighet, CO2-nivå), men även att driva HVAC-processerna så energieffektivt som möjligt. Belimo sätter standarden när det gäller energieffektiva styrkomponenter, till exempel genom sina ställdon med låg effektförbrukning, bubbeltäta kulventiler utan läckage eller Belimo Energy Valves™ för optimering av termiska energiflöden i byggnader. 

Modell i 6 steg

För att kvantifiera den positiva energins kraft har Belimo skapat en modell som bedömer påverkan från dess styrkomponenter under deras livscykel i ett typiskt HVAC-system. Ett vanligt luftbehandlings- och ventilationssystem valdes som proxy för modellering av energipåverkan, inklusive ett luftbehandlingssystem (AHU) och 25 luftutsläpp med variabel luftmängdsstyrning (VAV). Vanliga globala termiska laster för uppvärmning och kylning samt elektrisk energi för ventilation antogs. Modellen beräknade sedan bidraget till energibesparingar av två typer av Belimo-styrkomponenter som säljs i stora volymer för sådana applikationer. För luftapplikationer valdes VAV-ställdonet LMV-D3-MP. För vattenapplikationer valdes ventilen R202516-S2 i kombination med ventilställdonet LR24A-SR, en kombination som ofta används i luftbehandlingssystem. 

Modellen för energipåverkan är strukturerad i sex steg av en fältenhet med en antagen livscykel på 15 år, medan den faktiska livslängden för Belimos fältenheter ofta är 20 år och längre.

Resultatet av beräkningen av CO2-påverkan

Den energisparande inverkan (steg 5) hos en Belimo-ventil och ett Belimo-ställdon är 21 (luftsidan) till 32 (vattensidan) gånger högre än påverkan från alla ingångsfaktorer, med ett vägt genomsnitt på 24. Detta innebär en förhindrande nettopåverkan av CO2 på 1068,3 kg CO2e per ventil och ställdon under en livscykel på 15 år. För ställdon på luftsidan är detta värde 1051,7 kg CO2e per enhet. Med 5,13 miljoner nya ställdon på luftsidan och 2,025 miljoner ventiler och ställdon som levererats under 2019 bidrar dessa enheter till att förhindra 7,6 miljoner ton CO2e-utsläpp under sin kommande livscykel. Detta motsvarar det negativa utsläppet av en vanlig bil som kör 600 000 varv runt jorden. Dessa små Belimo-enheter kommer därför att ha en mycket stor inverkan på energiförbrukning och på vår miljö.

En av de första solcellsanläggningarna i Connecticut, USA

Solcellsanläggningen på 877 kW på huvudkontoret för Belimo Americas omfattas av 2192 solcellsmoduler med hög uteffekt som producerar ungefär 1,1 megawatt elektricitet varje år. Genom att uppfylla en del av Belimos energibehov med solel undviks 857 ton växthusgaser, vilket motsvarar ungefär 100 hushåll i Connecticut varje år.

Titta på videon för att se hur James Furlong, vd på Belimo Americas, meddelade slutförandet av denna solcellsanläggning.

V�nligen acceptera preferenser-cookies f�r att se den h�r videon.

Belimo har äran att vara medlem i World Alliance for Efficient Solutions från Solar Impulse Foundation.

Solar Impulse Foundation har i uppgift att sammanställa en portfölj av 1 000 innovativa lösningar som uppfyller höga standarder för både hållbar utveckling och lönsamhet. Vi är stolta över att Belimo Energy Valve™ har valts ut som en av dessa 1 000 lösningar och tilldelats märkningen Solar Impulse Efficient Solution.

För att ge ökad transparens åt sina intressenter antog Belimo uppgiften att ytterligare utveckla sin hållbarhetsrapportering på grundval av det internationella rapporteringsramverket från Global Reporting Initiative (GRI). GRI är en icke-statlig organisation som tillhandahåller ett systematiskt och omfattande ramverk som har blivit en global standard för tillkännagivanden från företag och andra organisationer vad gäller hållbarhet.

Samhälle och gemenskap

Värderingarna och uppförandekoden speglar det tillhörande sociala ansvaret, inte bara inom företaget, utan även i relationerna till företagsvärlden. Belimos dotterbolag stöder en rad olika lokala ideella föreningar samt sport- och kulturevenemang.

Medarbetarna är den värdefullaste resursen som företaget har. Deras hälsa, säkerhet och belåtenhet har högsta prioritet. Ett internt utbildningsprogram ser till att kunskap och färdigheter alltid motsvarar arbetsuppgifterna.

Integritetskanal

Belimo är fast beslutet att utföra sin verksamhet enligt höga etiska standarder och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Alla uppmanas rapportera kränkningar av den fria konkurrenskraften, export-/importbestämmelser, miljöskydds- och arbetarskyddsbestämmelser eller fall av korruption, bedrägeri och förskingring. Vi tolererar inte handlingar som strider mot lagen eller vår uppförandekod. 

Swisscleantech

Swisscleantech is a business association. We have around 500 members from all sectors. Our members are committed to the climate and have therefore signed our charter. Together we move politics and society and ensure that Switzerland is CO2 neutral by 2050 at the latest. This is how climate-friendly business works.

Uppförandekod

Belimos verksamhetsmål förmedlar företagets viktigaste vägledande principer och grundläggande värderingar. Eftersom varje medarbetare är med och skapar Belimos företagskultur är det ytterst viktigt att var och en av dem förstår och anammar det egna personliga ansvaret.

Belimo är fast beslutet att sköta sina affärer enligt höga etiska standarder och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Medarbetarna ska agera i enlighet med detta. Den här inställningen är inte bara livsviktig för att bevara Belimos goda rykte och för att undvika eventuella civil- eller straffrättsliga påföljder, utan den speglar också de värderingar som Belimo står för.

Byggnaden för produktion, logistik och administration i Danbury (CT, USA) har byggts i enlighet med LEED gold standards för hållbart byggande. Belimos anläggningar i Hinwil och Danbury tillämpar den internationella miljöhanteringsstandarden ISO 14001. Varje år rapporterar Belimo sitt avtryck av energi och växthusgaser till organisationen CDP (Carbon Disclosure Project).

Belimo följer miljödirektivet RoHS som förbjuder användningen av ämnen som är skadliga för miljön. Leverantörerna åtar sig också att inte använda några av de förbjudna ämnena i komponenterna som de levererar.